นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นาย ก -

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ว่าที่ร้อยตรี คมสัน สุทธะชัย โทร 080-852-7898

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รูปภาพกิจกรรม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายสำอางค์ ธรรมโก กำนันตำบลดอยงาม นายวีรศักดิ์ ธรรมปํญโญ นายก อบต.ดอยงาม พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน ผช. สมาชิกสภาฯ และส่วนราชการต่างๆ ประชุมท้องที่ท้องถิ่นสัญจร ณ ห้องประชุมสภาฯ อบต.ดอยงาม เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ..ที่จะได้นำมาพัฒนาตำบลดอยงามต่อไป

ประชุมท้องที่ท้องถิ่นสัญจร

03/07/2564
วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 64 ที่ผ่านมา นายพชกร หอมนาน นายช่างโยธา นำพนักงานจ้าง ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซล์ เพื่อใช้ในการสูบน้ำใส่แปลงนาข้าวของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากกังหันน้ำจำนวน 9 แผง เป็นการประหยัดรายจ่ายในการซื้อน้ำมันสำหรับสูบน้ำใส่นาข้าวเป็นอย่างดี..

ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซล์ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ

02/07/2564
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
นายสุพิศ สมยาราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม และนายสมมิตร. ดวงวรรณา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้เข้าร่วมอบรม  ในโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมที่ 2 การขยายผลสร้างแกนนำสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย สู่ระดับตำบล รุ่นที่ 4 (อ.พาน) ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการและกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มีการคัดเลือกกรรมการชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอด้วย และการดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

02/07/2564
กระดานถามตอบ ตั้งกระทู้
ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ แนบไฟล์ วันที่ตั้งกระทู้
1 สอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 367 1 07/04/2564