นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นาย วีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ว่าที่ร้อยตรี คมสัน สุทธะชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปภาพกิจกรรม
นายสุพิศ สมยาราช ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลดอยงาม นายสมบูรณ์ สุวรรณ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดอยงาม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการทำบุญสัญจรตำบลดอยงาม ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 ณ วัดสันทราย วัดสันกำแพง วัดป่าตึง

ทำบุญสัญจรตำบลดอยงาม

13/07/2563
       ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่ง ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ) ที่มารับบริการ มาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม    ซึ่งได้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ในแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้เสียภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment  : EIT ) องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ขอขอบพระคุณที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้ให้ความร่วมมือที่ดีเสมอมาครับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ปี 2563

10/07/2563
นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการจิตอาสาฯ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตำบลดอยงาม โดยมีนายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ นายกอบต.ดอยงาม
นายสำอางค์ ธรรมโก กำนันตำบลดอยงาม พร้อม คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาตำบลดอยงาม ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดย่านการค้า/ตลาดชุมชน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 11

โครงการจิตอาสาฯ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตำบลดอยงาม

10/07/2563
กระดานถามตอบ ตั้งกระทู้
ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ แนบไฟล์ วันที่ตั้งกระทู้