ดินแดนลุ่มน้ำฮ่าง อ่างน้ำหนองควายหลวง บวงสรวงพระธาตุแก้วทันใจ ต้นไม้ใหญ่ดอยงาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม


นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม


ว่าที่ ร้อยตรี คมสัน สุทธะชัย


 

.แนะนำช่องทางติดต่อและรับข่าวสารของ อบต.ดอยงาม ผ่าน Facebook
Visit us on Facebook

..ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างคลองส่งนาลาเหมืองสายหมู่ที่ 8-6-4 17/12/2561
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 17/12/2561
..ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง กันสาด รร.อบต.ดอยงาม (สันช้างตาย) 1/2/61
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร รร.อบต.ดอยงาม (สันช้างตาย) 1/2/61
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง เทลาน คสล.ม. 8 3/1/61
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง วางท่อฯพร้อมบ่อพัก ม.9 16/1/61
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 13 25/12/60
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 7 25/12/60
..ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560

..สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ สขร.1(ตุลาคม 61 - กันยายน 62)
..ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
..ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 28/9/61
..ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 28/9/61
..ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 29/8/62
..ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 5  
..ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ 4 เชื่อม หมู่ 13  
..ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลองส่งน้ำลำเหมืองสาย หมู่ที่ 8 - 6 - 4  
..ประกวดราคาประปา หมู่ที่ 12  
   
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ อบต.ดอยงาม 
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
 
ข่าวเชียงรายวันนี้
 
 
 
ข่าวสอบทั่วประเทศ
 
 
 
ประเด็นข่าว
 

 

ข้อมูลทั่วไป / ข้อมูลพื้นฐาน
 
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
 
ข้อมูลผู้บริหาร
 
ฝ่ายปกครอง
 
อำนาจหน้าที่
 
แผนการขับเคลื่อน (วิสัยทัศน์ / นโยบาย)
 
กฎหมาย / องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
OTOP ตำบลดอยงาม
 
ติดต่อหน่วยงาน
  Q&A ติดต่อสอบถามข้อมูล
 
แผนที่
โครงสร้างการบริหารงาน
 
โครงสร้างหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
 
สมาชิกสภาตำบล
 
สำนักงานปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
ตรวจสอบภายใน
 
โรงเรียน อบต.ดอยงาม(สันช้างตาย)
การบริหารงาน อบต.
 
 
 
 
 
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการให้บริการ กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ อบต.ดอยงาม / ประกาศสำคัญ
การบริหารงานเงินงบประมาณ
 
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / จัดหาพัสดุ
 
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ
 
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 
 
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  การอบรมเครื่อข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  เข้ารับฟังธรรมบรรยายเนื่องในวันวิสาขบูชา
  การประเมินความเสี่ยง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ดอยงาม
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
 
 
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
แบบฟอร์มการร้องทุกข์
 
แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
 
คำขอหนังสือรับรองอาคาร/บ้านพักอาศัย
 
คำขออนุญาตก่อสร้าง / รือถอนอาคาร
หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบล
 
รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยงาม
 
โรงเรียนสันหนองควาย
 
โรงเรียนบ้านจำคาวตอง
 
โรงเรียนบ้านสิบสอง
 
โรงเรียน อบต.ดอยงาม
 
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
ข้อมูลหมู่บ้าน
 
หมู่ 1 บ้านสันทราย
 
หมู่ 2 บ้านจำคาวตอง
 
หมู่ 3 บ้านสันผักเฮือด
 
หมู่ 4 บ้านสันหนองควาย
 
หมู่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว
 
หมู่ 6 บ้านสันมะกอก
 
หมู่ 7 บ้านสันช้างตาย
 
หมู่ 8 บ้านหนองหมด
 
หมู่ 9 บ้านสันกำแพง
 
หมู่ 10 บ้านสันธาตุ
 
หมู่ 11 บ้านสันโค้ง
 
หมู่ 12 บ้านป่าตึง
 
หมู่ 13 บ้านแม่หนาด
 
หมู่ 14 บ้านร่วมใจพัฒนา
 
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูล วัด / สำนักสงฆ์
 
วัดสันทราย
 
วัดจำคาวตอง
 
ที่พักสงฆ์สันผักเฮือด
 
วัดสันหนองควาย
 
วัดท่าดอกแก้ว
 
วัดสันะกอก
 
วัดสันช้างตาย
 
วัดหนองหมด
 
วัดสันกำแพง
 
วัดสันธาตุ
 
วัดสันโค้ง
 
วัดป่าตึง
 
สำนักสงฆ์แม่หนาด
ร.ร.อบต.ดอยงาม(สันช้างตาย)
ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลดอยงาม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สปสช. ตำบลดอยงามรวมภาพกิจกรรม - โครงการต่าง ๆ

 
กิจกรรมสืบชะตาหลวง

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมกีฬาท้องที่-ท้องถิ่น

ค่ายวิชาการ ติว O-Net

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

กิจกรรมทัศนศึกษาเชียงของ

กิจกรรมกีฬานักเรียน 3 ตำบล

กิจกรรมบรรพชาอุปสมบท

กิจกรรมบัณฑิตน้อย

กิจกรรมวันมหาสงกรานต์

กิจกรรมอบรมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

กิจกรรมอบรมผู้พิการ

กิจกรรมเปิดฝายเก็บน้ำขนาดเล็ก

ฟุตบอล 7 คน Sport Hero

กิจกรรมทำบุญ ศพด.ดอยงาม

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ปล่อยปลาวันแม่แห่งชาติ


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมอบรมอาชีพสตรี

กิจกรรมดูงานสัปดาห์วิทย์ฯ

แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

กิจกรรมวิชาการสู่อาเซียน

ลอยกระทง

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 
 
 
รวม Link หน่วยงานต่างๆ
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน
    
แผนที่เชียงราย
รวม Link เว็บไซต์ หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย
   
หน่วยงานสำคัญ ในเชียงราย
 
 
 
โรงพยาบาล ในเชียงราย
 
 
มหาวิทยาลัย ในเชียงราย
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
รวม Link กลุ่ม/องค์กร ในตำบลดอยงาม
   

 
ศูนย์กีฬาตำบล
สภาเด็กฯ
สารวัตรเยาวชน
สภาวัฒนธรรม
ชมรมผู้สูงอายุ
ศูนย์ อปพร.
กลุ่มพัฒนาสตรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ราคาน้ำมันวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
กรมอุตุนิยมวิทยา
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com