โครงการค่ายวิชาการมุ่งเน้นอัจฉริยภาพทางการศึกษา ประจำปี 2557

 

ภาพกิจกรรม

ร.ร.อบต.ดอยงาม ได้เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการมุ่งเน้นอัจฉริยภาพทางการศึกษา ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงา ม ร่วมกับโรงเรียนดอยงามวิทยา คม โรงเรียน อบต.ดอยงาม(สันช้างตาย) โรงเรียนสันหนองควาย

โรงเรียนบ้านสิบสอง โรงเรียนบ้านจำคาวตอง จัดกิจกรรมค่ายวิชาการมุ่งเ น้นอัจฉริยภาพทางการศึกษา

ในวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ในช่วงชั้นที่ 3 และ โรงเรียนบ้านสิบสอง ในช่วงชั้นที่ 2