กิจกรรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)
 
 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับประเทศ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลดอยงาม กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.รอบคัดเลืือกภาคเหนือ
กิจกรรม "ทูตวัฒนธรรมล้านนา" กิจกรรม "วันวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน"
กิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"
กิจกรรม "To Be Number 1" กิจกรรม "'ทัศนศึกษา ร.ร.อบต.ดอยงาม"
กิจกรรม "'กีฬานักเรียน ตำบลดอยงาม" กิจกรรม "'กีฬาสีสัมพันธ์ประชาชนตำบลดอยงาม"
กิจกรรม "'วันวชิราวุธ ประจำปี 2555 "
กิจกรรม "'ทัศนศึกษาปฐมวัย ร.ร.อบต.ดอยงาม(สันช้างตาย) "
กิจกรรม "'ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 "
กิจกรรม "'ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ "
กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ 2555 " ณ ร.ร.อบต.ดอยงาม(สันช้างตาย)
กิจกรรม "แห่เทียนเข้าพรรษา 2555 " 31 กรกฎาคม 55
กิจกรรม "'งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำป ี2555 " 27 กรกฎาคม 55
กิจกรรม "ศึกษาดูงานการศึกษา ร่วมกับ อบต.ดอยงาม "
กิจกรรม "ทัศนศึกษา ร.ร.อบต.ดอยงาม " (27 ม.ค.55)
กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 55 " (13 ม.ค.55)
กจกรรมกีฬา 3 ตำบล 9 - 10 ธ.ค. 54
การศึกษาดูงานของส่วนการศึกษาฯ และคณะครู 24 พ.ย.54
รับมอบพันธุ์ปลาจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
กิจกรรมศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17 ส.ค.54
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค.54
ศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2554 (6 ส.ค.54)
รณรงค์เลือกตั้งซ่อม อบต. ม.12 ต.ดอยงาม 20 ก.ค. 54
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 13 ก.ค.54
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. 25 มิ.ย. 54
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 25. มิ.ย. 54