โครงการศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ตำบลดอยงาม

วันที่ 17 สิงหาคม 2554
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม นำ นักเรียน คณะครูโรงเรียน อบต.ดอยงาม(สันช้างตาย) และนักเรียน คณะครู จากโรงเรียนอื่น ๆ ในตำบลดอยงาม เจ้าหน้าที่พนักงาน และ สมาชิก อบต.ตำบลดอยงาม ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมห้องสมุดรถไฟ ศาลากลางหลังเก่า และบำบุญไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงราย อย่างวัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว และวัดมิ่งเมือง