ประวัติ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)