กิจกรรม การศึกษาดูงานของส่วนการศึกษาฯ และคณะครู

 

กิจกรรมศึกาษาดูงานของส่วนการศึกษา ฯ อบต.ดอยงาม และคณะครูโรงเรียน อบต.ดอยงาม(สันช้างตาย) ในวันที่ 24 พฤษจิกายน 2554

ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย