ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ลำดับ
ชื่อ นามสกุล
1
ด.ช.เกียรติศักดิ์  คำพิชัย
2
ด.ช.ศรันยู   สองเมือง
3
ด.ช. ธนากร  จอมจักร์
4
ด.ช. ภานุพัฒน์  อุโมงค์
5
ด.ช. ณัฐชา พรหมยศ
6
ด.ช. ภูริภัฐ  พรมมะ
7
ด.ญ. ชนิกานต์  ทรงความฯ
8
ด.ญ. วัชรินทร์  ปัญญาตุ่น
9
ด.ช. อภิชาติ  จันทร์ต๊ะ
10
ด.ญ. จิรัญญา  ปงปา
11
ด.ช. อานนท์  ศรีวิชัย
12
ด.ช. วิชยา  จันทร์ต๊ะ
13
ด.ช. สัจฌ์กร  ตาป้อม
14
ด.ช. ยศกร  มหิตธิ
15
ด.ช. ณัฐวุฒิ  อิทธิยะ
16
ด.ญ. กัลยกร  ฮอมติ
17
ด.ญ. นันทิชา  รุ่งเรือง
18
ด.ญ. พรรณนารา  ต้นสกุลฯ
19
ด.ญ. ภัทราภรณ์  จำปาทอง
20
ด.ช.ธีรภัทร   ตันใจ
21
ด.ช.กิตต์ดนัย  วงค์ภีระ
22
ด.ญ.ฮาวาหยี  ฮ้อ
23
ด.ช.นัฐวุฒ  หมื่นตื้อ
24
ด.ญ.ปาริตา  เสานาวรรณา
25
ด.ญ.อัจริยา  ชัยวุฒิ
26
ด.ญ.จุฑาทิพย์  สุกใส
27
ด.ญ.ศตรัศมี  พรมจีน
28
ด.ญ.ณัฐญา  ต๊ะวิจิตร

ผู้ดูแลระบบ ::นายเสกสรร ไชยา :: doingam-it@hotmail.com