ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

เลขที่ 
ชื่อ-สกุล
1
ด.ช. วีรวัฒน์ พิงค์ทอน
2
ด.ช. นนทวัฒน์ ตันติ๊บ
3
ด.ช. ธนภัทร ฮ่อธิวงค์
4
ด.ญ. พิชญ์นรี คำแก้ว
5
ด.ญ. วรรณษา ปุกแก้ว
6
ด.ญ. ชีวาพร เป็งเรือน
7
ด.ช.ณัฐพงษ์ ปันใฝ
8
ด.ช.รณกร แปงวงค์
9
ด.ช.ศักดิ์บัณดิษฐ์ กิจสอาด
10
ด.ช.กฤษฎา จันทร์ตา
11
ด.ญ.รุ่งนภา ตาสาย

ผู้ดูแลระบบ ::นายเสกสรร ไชยา :: doingam-it@hotmail.com