คณะกรรมการสถานศึกษา

นายสนั่น ธรรมโธ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

นายบุญยก ใจเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายสุพิศ สมยาราช
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

นายผดุงพล คำฝั้น
ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

นายนันทศักดิ์ ปัญญาคง
ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

นายอนันต์ คำฝั้น
ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

นายประสิทธิ์ ดอนเลย
ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

นายสมบูรณ์ ดวงตา
ผู้แทนครู

กรรมการ

นายสุนัน สมสีดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

 

 

ผู้ดูแลระบบ ::นายเสกสรร ไชยา :: doingam-it@hotmail.com