โครงการยกระดับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)

 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนมากยิ่งขึ้น
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศเพิ่มขึ้น
3.เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนมากขึ้น