โครงการฝึกสอนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)

 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนไทย เห็นคุณค่าและสิ่งดีงามของศิลปะ วัฒนธรรมไทย
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมประกอบกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย และเป็นการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไทย
3.เพื่อปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย มีความสนใจศึกษาใฝ่เรียนรู้ในวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม