ภาพกิจกรรม

ประชุมหัวหน้าส่วนราช

ด่านชุมชน 7 วันอันตราย

มอบหน้ากากอนามัย

รณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

มอบหน้ากากอนามัยให้แก่เด็กนักเรียน

เทคโนโลยีการถ่ายทอดนวัตกรรมการให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติด้วยพลังงานโซลาเซลล์

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ปลานิลน็อกน้ำ

ชี้แจงการขุดลอกเศษวัชพืชลำน้ำแม่ส้าน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ อาสาสมัครพลังงาน

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประชุมท้องที่ท้องถิ่นสัญจร

ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซล์ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ

เปิดงานเตียวแอ่วสวนพ่อ

เปิดงานเตียวแอ่วสวนพ่อ

การรณรงค์ป้องกันการแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในวัยทำงาน

9 ธันวาคม 2563 วันต่อต้านทุจริตสากล(ประเทศไทย)

การประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริต

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้วทันใจ

การจัดการภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5

นิเทศการจัดการเรียนการสอนและติดตามผลการจัดการศึกษา

การปฏิบัติงานร่วมจุดคัดกรองโควิด-19

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลดอยงามแบบบูรณาการด้วยสินค้าเกษตรปลอดภัย

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน

การประชุมท้องที่ ท้องถิ่น ตำบลดอยงาม

การแข่งขันกีฬาเยาวชน ยุวชน ต. ดอยงาม ประจำปี 2564