ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญสัญจรตำบลดอยงาม ประจำปี พ.ศ. 2565

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยงามเปิดเรียนแล้ว

ประเมิน EHA

ประเมิน EHA

ประชุมท้องที่ ท้องถิ่น

ด่านชุมชนยาเสพติด

ด่านชุมชนยาเสพติด

มอบเมล็ดปอเทือง

ซ่อมแซมถนน ม.8

ข่วงวัฒนธรรมอำเภอพาน

อบรมผู้พิการ

ซ่อมประปา

ทำความสะอาด ศพด.

ประชุมสภาวัฒนธรรม

ผู้บริหาร พนักงาน เข้าตรวจสอบโครงการต่างๆ

อบรมเครือข่ายป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565

"ไม่ให้ ไม่รับ " ของขวัญ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อ (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

สรงน้ำพระธาตุแก้วทันใจ

วันท้องถิ่นไทย

อบรม อปพร.

ประชุมสมัยวิสามัญ 1/2565

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565

งานพ่อขุน

ประชุมหัวหน้าส่วนราช

ด่านชุมชน 7 วันอันตราย

มอบหน้ากากอนามัย

รณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก