ภาพกิจกรรม

พ่นหมอกควันพื้นที่หมู่ 7 เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก

โครงการเชียงราย สานฝัน ปันสุข สร้างรอยยิ้มปีที่ 3

การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

โครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ บ้านจำคาวตอง

ล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด

โครงการศาสตร์แห่งพระราชา กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา

โครงการสารวัตรเยาวชนตำบลดอยงาม

ติดตั้งป้ายจราจรบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน บ้านสันทรายหมู่ที่ 1

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการประกอบและบริโภคอาหารอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการทำงานของผู้ดูแลสูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน ร่วมกับพลังงานจังหวัดเชียงราย

การซ่อมแซมถนนลาดยางสายหมู่ที่ 1 และ2

การสนับสนุนหินคลุกถมถนน

โครงการกำจัดขยะของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563

ซ่อมแซมประปา

การออกจัดเก็บขยะอันตราย ตามหมู่บ้าน

การติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม

ตรวจสอบความก้าวหน้าการก่อสร้างประปา ม.10 บ้านสันธาตุ

ประเมินงานซ่อมแซมทางเพื่อการสัญจรและการเกษตร

โครงการสานรักด้วยสายใย 3 วัย ในครอบครัว

English Conversation Improvement Project for Preparing to Asean

ตรวจเช็คระบบประปาหมู่บ้านประจำเดือนสิงหาคม

โครงการเชียงราย สานฝัน ปันสุข สร้างรอยยิ้มปีที่ 3

กิจกรรมทำบุญสัญจร ตามโครงการทำบุญสัญจร ตำบลดอยงาม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2

เวทีประชาพิจารณ์แผนพลังงาน

ออกพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การซ่อมแซมแก้ไระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง )

อบรมให้ความรู้สาธารณภัย ด้านป้องกันการเกิดอัคคีภัยและระงับภัยเบื้องต้น

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ศพด.ดอยงาม