ภาพกิจกรรม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ปี 2563

โครงการจิตอาสาฯ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตำบลดอยงาม

ถวายเทียนพรรษา ปี 2563

นายอำเภอพานมอบสิ่งจำเป็นแก่ผู้สูงอายุ

มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนเด็กพัฒนาชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงามประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563

พ่นหมอกควันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม

การคัดแยกขยะอันตราย

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยงามรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์

การจัดทำประมาณการฯ ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564

ภารกิจซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

สำรวจพื้นที่เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ

การหาข้อตกลงเรื่องทำถนนเข้าพื้นที่นาของเกษตรกร

ตรวจความพร้อมศูนย์คนพิการ

ลงพื้นที่คณะกรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน 4 3 2 1

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563

ประชุมคณะการแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตรวจสอบโครงการต่างๆ

9 ธันวาคม 2562 วันต่อต้านทุจริตสากล(ประเทศไทย)

อบต.พบประชาชน

การประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2563

การประชุมบูรณาการแผนพัฒนาตำบล

พิธีการรวมพลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น

งานตีเส้นจราจรถนนสายหมู่ที่ 4 -3 -2 -1

พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองโรคโควิด - 19

ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ

ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์

ซ่อมแซมไฟกิ่ง พ.ค.2563