ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมศาสนพิธี 3 วัย

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563

ทำบุญสัญจรตำบลดอยงาม

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการวันวิชาการของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2563

การอบรมตามโครงการป้องกันและปราบปรามฯ ณ ศูนย์ป้องกันฯ เขต 15 เชียงราย

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

การชี้แจงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านสันธาตุ

วางระบบระบายน้ำโรงเรียน อบต.ดอยงาม

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทำบุญสัญจรตำบลดอยงาม

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2563

อบรมสำหรับข้าราชการครู พ.ศ.2563

ศึกษาดูงานพลังงานทดแทน

จิตอาสาพัฒนาหนองน้ำหนองควายหลวง

ตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2563

กิจกรรมบริการประชาชน

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยงาม

ทำบุญสัญจรตำบลดอยงาม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ปี 2563

โครงการจิตอาสาฯ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตำบลดอยงาม

ถวายเทียนพรรษา ปี 2563

นายอำเภอพานมอบสิ่งจำเป็นแก่ผู้สูงอายุ

มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนเด็กพัฒนาชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงามประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563

พ่นหมอกควันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม

การคัดแยกขยะอันตราย