หัวหน้าส่วน

ว่าที่ร้อยตรีคมสัน สุทธะชัย
ว่าที่ร้อยตรีคมสัน สุทธะชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวรุ่งนภา บุญทาทอง
นางสาวรุ่งนภา บุญทาทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุจินดา อิ่นคำ
นางสุจินดา อิ่นคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน
นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายดิเรก วันมี
นายดิเรก วันมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายพชกร หอมนาน
นายพชกร หอมนาน
นายช่างโยธาอาวุโสรักษาการผู้อำนวยการกองช่าง