หัวหน้าส่วน

ว่าที่ร้อยตรีคมสัน สุทธะชัย   โทร 080-852-7898
ว่าที่ร้อยตรีคมสัน สุทธะชัย โทร 080-852-7898
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวรุ่งนภา บุญทาทอง  โทร 053-185629 ต่อ 12
นางสาวรุ่งนภา บุญทาทอง โทร 053-185629 ต่อ 12
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายดิเรก วันมี  โทร 053-185629 ต่อ 14
นายดิเรก วันมี โทร 053-185629 ต่อ 14
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน  โทร 053-185629 ต่อ 12
นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน โทร 053-185629 ต่อ 12
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพชกร หอมนาน  โทร 053-185629 ต่อ 13
นายพชกร หอมนาน โทร 053-185629 ต่อ 13
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุกัญญา ช่างปั้น
นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด