กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายดิเรก วันมี
นายดิเรก วันมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายสุรศักดิ์ อู่เงิน
นายสุรศักดิ์ อู่เงิน
นักวิชการศึกษา
นางสาวพิชาพร มังคะละ
นางสาวพิชาพร มังคะละ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกันตพร ศรีใจ
นางสาวกันตพร ศรีใจ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวคนึงนิจ ศรีวงศ์วรรณ์
นางสาวคนึงนิจ ศรีวงศ์วรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาว. .
นางสาว. .
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ