กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายดิเรก วันมี
นายดิเรก วันมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายคมศักดิ์ ขันตี
นายคมศักดิ์ ขันตี
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกันตพร ศรีใจ
นางสาวกันตพร ศรีใจ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางรสริน ทามาศ
นางรสริน ทามาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ