กองช่าง

นายพชกร หอมนาน
นายพชกร หอมนาน
นายช่างโยธาอาวุโสรักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
นายพชกร หอมนาน
นายพชกร หอมนาน
นายช่างโยธา
นางจิดาภา หอมนาน
นางจิดาภา หอมนาน
นายช่างโยธา
นายชีวิน วงศ์พีระ
นายชีวิน วงศ์พีระ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวดาราพร งามลิ
นางสาวดาราพร งามลิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายยุทธนา แปงคำ
นายยุทธนา แปงคำ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายคะนอง ตะปิง
นายคะนอง ตะปิง
คนงานทั่วไป
นายเดระวิทย์ วรรณมณี
นายเดระวิทย์ วรรณมณี
คนงานทั่วไป
นางปวีณ์สุดา วงศ์พีระ
นางปวีณ์สุดา วงศ์พีระ
คนงานทั่วไป