- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม

นางสาวจิราภรณ์ ตันติ๊บ
นางสาวจิราภรณ์ ตันติ๊บ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสายฝน ขอร้อง
นางสาวสายฝน ขอร้อง
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์จิรา รัตนมณีวรรณ
นางจันทร์จิรา รัตนมณีวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมร คำเขื่อน
นางสมร คำเขื่อน
ผู้ดูแลเด็ก
นางเกศรินทร์ คำเขียว
นางเกศรินทร์ คำเขียว
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรรณิภา ศรีใจ
นางพรรณิภา ศรีใจ
ผู้ดูแลเด็ก