- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม

นายสุรศักดิ์ อู่เงิน
นายสุรศักดิ์ อู่เงิน
นักวิชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม
นางสมร คำเขื่อน
นางสมร คำเขื่อน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราภรณ์ ตันติ๊บ
นางสาวจิราภรณ์ ตันติ๊บ
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์จิรา รัตนมณีวรรณ
นางจันทร์จิรา รัตนมณีวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางนพมาศ บาลใจ
นางนพมาศ บาลใจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางเกศรินทร์ คำเขียว
นางเกศรินทร์ คำเขียว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสายฝน ขอร้อง
นางสาวสายฝน ขอร้อง
ผู้ดูแลเด็ก
นายสุวิทย์ หมื่นพาลี
นายสุวิทย์ หมื่นพาลี
ภารโรง(จ้างเหมาบริการ)