สำนักปลัด

นางสุกัญญมาส เทพวงค์
นางสุกัญญมาส เทพวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายฐิติวัฒน์ รักแม่
นายฐิติวัฒน์ รักแม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุรีวรรณ์ สุริยวงศ์
นางสาวสุรีวรรณ์ สุริยวงศ์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจิตรลัดดา สุวรรณศรี
นางสาวจิตรลัดดา สุวรรณศรี
นักทรัพยากรบุคคล
นางพัชรีภรณ์ ไชยยา
นางพัชรีภรณ์ ไชยยา
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวธัญวรัตน์ ตาสาย
นางสาวธัญวรัตน์ ตาสาย
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวุฒิไกร หน่อแก้ว
นายวุฒิไกร หน่อแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิตติ เชื้อเมืองพาน
นายกิตติ เชื้อเมืองพาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสรณ์ชัย ผลมาก
นายสรณ์ชัย ผลมาก
พนักงานขับรถยนต์
นางอำพร ชัยชะนาญ
นางอำพร ชัยชะนาญ
คนงานทั่วไป
นายจันทร์ทิพย์ สุภิมล
นายจันทร์ทิพย์ สุภิมล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชม ชัยชะนาญ
นายชม ชัยชะนาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเตชณัฐ ถาติ๊บ
นายเตชณัฐ ถาติ๊บ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวจารุภา คำมูลเอ้ย
นางสาวจารุภา คำมูลเอ้ย
พนักงานจ้างเหมาบริการ