-โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นายดิเรก วันมี
นายดิเรก วันมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
นางสาวรัชนีบูรณ์ มาระโส
นางสาวรัชนีบูรณ์ มาระโส
ครู
นางสาวสุภาวดี กันทะวงศ์
นางสาวสุภาวดี กันทะวงศ์
ครู
นางศิริวัลย์ มะหิตธิ
นางศิริวัลย์ มะหิตธิ
ครู
นายฉัตรภัทร์ อุปธิ
นายฉัตรภัทร์ อุปธิ
ครู
นายณฐวร จินะไชย
นายณฐวร จินะไชย
ครู
นายวีระวัฒน์ คง
นายวีระวัฒน์ คง
ครูผู้ช่วย
นายเจริญ ไข่แก้ว
นายเจริญ ไข่แก้ว
ช่างครุภัณฑ์
นายปิยะราช ตาสาย
นายปิยะราช ตาสาย
ผู้ช่วยครู
นางประภัสสร ยะบึง
นางประภัสสร ยะบึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนพมาศ บาลใจ
นางนพมาศ บาลใจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราพรรณ พรหมยศ
นางสาววราพรรณ พรหมยศ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์)