-โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นายประสิทธิ์ กันคำ
นายประสิทธิ์ กันคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
นางสาวรัชนีบูรณ์ มาระโส
นางสาวรัชนีบูรณ์ มาระโส
ครู
นางสาวสุภาวดี กันทะวงศ์
นางสาวสุภาวดี กันทะวงศ์
ครู
นางศิริวัลย์ มะหิตธิ
นางศิริวัลย์ มะหิตธิ
ครู
นายฉัตรภัทร์ อุปธิ
นายฉัตรภัทร์ อุปธิ
ครู
นายณฐวร จินะไชย
นายณฐวร จินะไชย
ครู
นายธัญนพ น่านกาศ
นายธัญนพ น่านกาศ
ครู
นายวีระวัฒน์ คง
นายวีระวัฒน์ คง
ครู
นายเจริญ ไข่แก้ว
นายเจริญ ไข่แก้ว
ช่างครุภัณฑ์
นายปิยะราช ตาสาย
นายปิยะราช ตาสาย
ผู้ช่วยครู
นางประภัสสร ยะบึง
นางประภัสสร ยะบึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววราพรรณ พรหมยศ
นางสาววราพรรณ พรหมยศ
คนงานทั่วไป (ครูวิทยาศาสตร์)
นางสาวพิมพ์ศิริ ใจโฉม
นางสาวพิมพ์ศิริ ใจโฉม
ครูภาษาจีน (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวนันทิชา พวงจำ
นางสาวนันทิชา พวงจำ
ครูคณิตศาสตร์ (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวศิริพร ต๊ะต้องใจ
นางสาวศิริพร ต๊ะต้องใจ
ครูภาษาอังกฤษ (จ้างเหมาบริการ)