คณะผู้บริหาร

นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ
นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ
นายก อบต.ดอยงาม
นายสุรศักดิ์ ไชยา
นายสุรศักดิ์ ไชยา
รองนายก อบต.ดอยงาม
นายสุพิศ สมยาราช
นายสุพิศ สมยาราช
รองนายก อบต.ดอยงาม
นายประดิษฐ์ ธรรมปัญโญ
นายประดิษฐ์ ธรรมปัญโญ
เลขานุการนายก อบต.ดอยงาม