คณะผู้บริหาร

นายสุพิศ สมยาราช โทร. 081-022-5333
นายสุพิศ สมยาราช โทร. 081-022-5333
นายก อบต.ดอยงาม
นาย- -
นาย- -
รองนายก อบต.ดอยงาม
นาย- -
นาย- -
รองนายก อบต.ดอยงาม
นาย- -
นาย- -
เลขานุการนายก อบต.ดอยงาม