คณะผู้บริหาร

นายสุพิศ สมยาราช โทร. 081-022-5333
นายสุพิศ สมยาราช โทร. 081-022-5333
นายก อบต.ดอยงาม
นายสนั่น ทำโธ โทร.093-137-5888
นายสนั่น ทำโธ โทร.093-137-5888
รองนายก อบต.ดอยงาม
นายชยพัทธิ์ เสวะกะ โทร.063-648-4604
นายชยพัทธิ์ เสวะกะ โทร.063-648-4604
รองนายก อบต.ดอยงาม
นายนันทศักดิ์ ปัญญาคง โทร.086-088-4216
นายนันทศักดิ์ ปัญญาคง โทร.086-088-4216
เลขานุการนายก อบต.ดอยงาม