ฝ่ายปกครอง

นายสำอางค์ ธรรมโก
นายสำอางค์ ธรรมโก
กำนันตำบลดอยงาม โทร. 089-545-7004
นายศรีทอน จอมจักร
นายศรีทอน จอมจักร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 โทร.081-387-4296
นายประเสริฐ มะหิทธิ
นายประเสริฐ มะหิทธิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 โทร..061-724-4434
นายวสันต์ สิงห์แก้ว
นายวสันต์ สิงห์แก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 โทร.081-030-3654
นายสรวิศ ดวงวรรณา
นายสรวิศ ดวงวรรณา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 โทร.081-951-6223
นายสุทัศน์ อุตตา
นายสุทัศน์ อุตตา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 โทร.065-478-5591
นายผดุงพล คำฝั้น
นายผดุงพล คำฝั้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 โทร.086-179-3162
นายนเรศ วรรณวนา
นายนเรศ วรรณวนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 โทร.082-735-6679
นายสมนึก ก๋าวี
นายสมนึก ก๋าวี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 โทร.081-268-4207
นายสังวร สมปาน
นายสังวร สมปาน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 โทร.081-450-6844
นายวิลาศ ตาสาย
นายวิลาศ ตาสาย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 โทร.097-932-2929
นายประดิษฐ์ อุโมงค์
นายประดิษฐ์ อุโมงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 โทร.089-557-9204
นายบัณฑิต เชื้อลื้อ
นายบัณฑิต เชื้อลื้อ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 โทร.087-776-6635
นายณฐพงศ์ ยะปิว
นายณฐพงศ์ ยะปิว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 โทร.095-185-7723