สมาชิกสภา

ดร.- -
ดร.- -
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
ดร.- -
ดร.- -
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
ดร.- -
ดร.- -
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
ดร.- -
ดร.- -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 1
ดร.- -
ดร.- -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 2
ดร.- -
ดร.- -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 3
ดร.- -
ดร.- -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 4
ดร.- -
ดร.- -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 5
ดร.- -
ดร.- -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 6
ดร.- -
ดร.- -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 7
ดร.- -
ดร.- -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 8
ดร.- -
ดร.- -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 9
ดร.- -
ดร.- -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 10
ดร.- -
ดร.- -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 11
ดร.- -
ดร.- -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 12
ดร.- -
ดร.- -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 13
ดร.- -
ดร.- -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 14