สมาชิกสภา

นายบุญยก ใจเมือง โทร.081-023-1968
นายบุญยก ใจเมือง โทร.081-023-1968
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
นายกฤษฎา กันทา โทร.086-185-2545
นายกฤษฎา กันทา โทร.086-185-2545
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
ว่าที่ร้อยตรีคมสัน สุทธะชัย โทร.080-852-7898
ว่าที่ร้อยตรีคมสัน สุทธะชัย โทร.080-852-7898
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
นางจิรชยา งามดี โทร.092-836-3539
นางจิรชยา งามดี โทร.092-836-3539
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 1
นางบัวผัด ธรรมชัย โทร.081-288-9672
นางบัวผัด ธรรมชัย โทร.081-288-9672
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 2
นายทวีชัย สุทธะ โทร.094-827-1955
นายทวีชัย สุทธะ โทร.094-827-1955
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 3
นายมนตรี วรรณานุกูร โทร.095-101-8990
นายมนตรี วรรณานุกูร โทร.095-101-8990
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 4
นายธีระ รัตนมณีวรรณ โทร.096-697-5454
นายธีระ รัตนมณีวรรณ โทร.096-697-5454
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 5
นายมิตร ภักนิล โทร.088-598-6254
นายมิตร ภักนิล โทร.088-598-6254
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 6
นายผ่านภพ เสนจุ้ม โทร.084-806-0553
นายผ่านภพ เสนจุ้ม โทร.084-806-0553
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 7
นางบุญย์สุดา ปากองวัน โทร.089-265-3266
นางบุญย์สุดา ปากองวัน โทร.089-265-3266
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 9
นางกชพรรณ วังฐาน โทร.083-580-1387
นางกชพรรณ วังฐาน โทร.083-580-1387
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 10
นางมุกดา เชื้อเมืองพาน โทร.089-552-1171
นางมุกดา เชื้อเมืองพาน โทร.089-552-1171
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 11
นายวีระชัย เผนโคกสูง โทร.089-013-2157
นายวีระชัย เผนโคกสูง โทร.089-013-2157
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 13
นายทองศักดิ์ เทพวงค์ โทร.091-546-4786
นายทองศักดิ์ เทพวงค์ โทร.091-546-4786
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 14