สมาชิกสภา

นายบุญยก ใจเมือง
นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
นายอรรณพ ไขทา
นายอรรณพ ไขทา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
ว่าที่ร้อยตรีคมสัน สุทธะชัย
ว่าที่ร้อยตรีคมสัน สุทธะชัย
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
นางจิรชยา งามดี
นางจิรชยา งามดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 1
นายจำรอง แสนจันทร์
นายจำรอง แสนจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 1
นางอำพร ธรรมปัญโญ
นางอำพร ธรรมปัญโญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 2
นางบัวผัด ธรรมชัย
นางบัวผัด ธรรมชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 2
นายมานพ ทวรรณา
นายมานพ ทวรรณา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 3
นายนันทศักดิ์ ปัญญาคง
นายนันทศักดิ์ ปัญญาคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 3
นางตุ่นแก้ว ธิเตจ๊ะ
นางตุ่นแก้ว ธิเตจ๊ะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 4
นายสมมิตร ดวงวรรณา
นายสมมิตร ดวงวรรณา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 4
นางผ่องศรี วิวัฒน์นิรันดร
นางผ่องศรี วิวัฒน์นิรันดร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 5
นายคำจันทร์ ก๋าวีระ
นายคำจันทร์ ก๋าวีระ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 5
นาย่ผ่านภพ เสนจุ้ม
นาย่ผ่านภพ เสนจุ้ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 7
นายทองศักดิ์ ธรรมโก
นายทองศักดิ์ ธรรมโก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 8
นายวรัญญู คำแก้ว
นายวรัญญู คำแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 9
นายสนั่น เสียงเย็น
นายสนั่น เสียงเย็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 10
นางมุกดา เชื้อเมืองพาน
นางมุกดา เชื้อเมืองพาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 11
นางจีราวรรณ นุ่นเพ็ง
นางจีราวรรณ นุ่นเพ็ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 12
นายนพนนท์ เตจ๊ะ
นายนพนนท์ เตจ๊ะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 12
นายบุญช่วย แปงคำ
นายบุญช่วย แปงคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 13
นางพัตรา เชื้อเมืองพาน
นางพัตรา เชื้อเมืองพาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 13
นายสมพล เข็มปัญญา
นายสมพล เข็มปัญญา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 14
นายศักดา ยะปิ๋ว
นายศักดา ยะปิ๋ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 14