กองคลัง

นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน
นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิชิต เงินแก้ว
นายพิชิต เงินแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางนัยนา น้อยเรือน
นางนัยนา น้อยเรือน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุนิสา กัณหา
นางสาวสุนิสา กัณหา
เจ้าพนักงานธุรการ
นาย. .
นาย. .
นักวิชาการพัสดุ
นาง. .
นาง. .
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางปวีณ์สุดา วงศ์พีระ
นางปวีณ์สุดา วงศ์พีระ
คนงานทั่วไป