กองคลัง

นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน
นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิชิต เงินแก้ว
นายพิชิต เงินแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นายปารมี เป็งบังวัน
นายปารมี เป็งบังวัน
นักวิชาการพัสดุ
นางพัลลาภา สุภาวดี
นางพัลลาภา สุภาวดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางนัยนา น้อยเรือน
นางนัยนา น้อยเรือน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุนิสา กัณหา
นางสาวสุนิสา กัณหา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางปวีณ์สุดา วงศ์พีระ
นางปวีณ์สุดา วงศ์พีระ
คนงานทั่วไป