กองคลัง

นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน
นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิชิต เงินแก้ว
นายพิชิต เงินแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางพัลลาภา สุภาวดี
นางพัลลาภา สุภาวดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายปารมี เป็งบังวัน
นายปารมี เป็งบังวัน
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุนิสา กัณหา
นางสาวสุนิสา กัณหา
เจ้าพนักงานธุรการ