สถานที่ท่องเที่ยว

แปลงนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหนองควายหลวง

เมืองแห่งความสุข

หว่านเมล็ดปอเทือง

บรรยากาศยามเช้า

สถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนองควายหลวง

พระธาตุเก่าแก่เป็นที่เคารพของชาวบ้านตั้งอยู่ที่ : บ้านสันช้างตาย หมู่ที่ 7

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม