ข้อมูลบุคคล


นางสาวพิชาพร มังคะละ
นางสาวพิชาพร มังคะละ
นักจัดการงานทั่วไป
ประวัติส่วนตัว :
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพที่ทำงาน*** :
053185629 ต่อ 14