ข้อมูลบุคคล


นางสาวกันตพร ศรีใจ
นางสาวกันตพร ศรีใจ
เจ้าพนักงานพัสดุ
ประวัติส่วนตัว :
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพที่ทำงาน*** :
0-5318-5629 ต่อ 14