สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในพื้นที่ตำบลดอยงาม และผู้เกี่ยวข้อง ต่อ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565ประกาศเมื่อ 14/03/2565 24 คน