การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยงาม และผู้เกี่ยวข้อง

ต่อ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประกาศเมื่อ 21/02/2565 29 คน