โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสารภี หมู่ที่ 14 ตำบลดอยงาม ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายประกาศเมื่อ 17/02/2565 5 คน