โครงการเทลานอเนกประสงค์ บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 10 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายประกาศเมื่อ 03/03/2565 101 คน