รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562 ประเภทโดดเด่นประกาศเมื่อ 09/09/2562 92 คน