ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก อบต. ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก อบต. ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....ประกาศเมื่อ 22/02/2566 63 คน