โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านป่าตึงประกาศเมื่อ 18/05/2566 21 คน