ประกาศราคาจ้างก่อสร้่างโครงการคลองส่งน้ำ ลำเหมืองสาย หมู่ที่ 8,3,5 ตำบลดอยงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ประกาศราคาจ้างก่อสร้่างโครงการคลองส่งน้ำ ลำเหมืองสาย หมู่ที่ 8,3,5 ตำบลดอยงาม กว้าง 2.50 เมตร ท้องกว้าง 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 2,935 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 ถึง 17 มีนาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5318 5629 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการประกาศเมื่อ 03/03/2563 37 คน