โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายประกาศเมื่อ 05/02/2563 117 คน