โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 13 บ้านแม่หนาด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 13 บ้านแม่หนาด ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายประกาศเมื่อ 28/02/2563 93 คน