โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายประกาศเมื่อ 28/01/2563 78 คน