โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายประกาศเมื่อ 11/02/2563 78 คน