ประชาสัมพันธ์การประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565

ประชาสัมพันธ์การประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565

ขั้นตอนแรกในการจัดทำแผนประจำปี คือ การสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประกาศได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ และความต้องการในการพัฒนา และพิจารณาข้อเสนอโครงการชุมชน คัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญโครงการชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการและสภาพปัญหาของพื้นที่มากที่สุด

การจัดเวทีประชาคม
ประชาคม คือ การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนด้วยตนเอง เป็นเวทีของการพูดคุย แลกเปลี่ยนถกแถลง( ไม่ใช้โต้เถียง) เกี่ยวกับข้อมูล เช่น การแก้ไขปัญหาในชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มีวัตถุประสงค์หรือสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นการรวมตัวกันตามสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น มี ๒ ลักษณะ คือ
๑. อย่างเป็นทางการ โดยการจัดเวทีหรือการจัดประชุม
๒. อย่างไม่เป็นทางการ เช่นการสนทนากลุ่มเล็กในศาลาวัด การพบปะพูดคุยอาจเป็นครั้งคราว


เมื่อทราบแบบนี้แล้วอย่าลืมเข้าร่วมประชาคมกันนะครับ...ประกาศเมื่อ 07/01/2563 458 คน