การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2563

https://www.youtube.com/watch?v=x5IL2AL0aew&feature=share&fbclid=IwAR3avTJzmgyi3G0mARuxorX7mGxiu6xN5ZVAEpVPiI8LnnoXB6MQAdxSNqwประกาศเมื่อ 14/01/2563 751 คน