แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบันยังไม่คลี่คลาย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จึงขอปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม (ต่อ) ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ถึง วันศุกร์     ที่  24 เมษายน 2563 และเปิดทำการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งประกาศเมื่อ 03/04/2563 260 คน