การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หากท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ โปรดแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

- กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็น
- สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนท้องถิ่น
- ภายใน 7 วันก่อนเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
- กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม โดยระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านแล้วยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ดังนี้
1.ด้วยตนเอง หรือ
2.มอบหมายผู้อื่น หรือ
3.ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.1/8 (ปริ้นแบบฟอร์มเป็นหน้า-หลัง)


ประกาศเมื่อ 08/12/2563 272 คน