เชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ของ อบต.ดอยงาม พ.ศ. 2564

ขอเชิญชวน ประชาชน นิติบุคคล เอกชน หน่วยงานของรัฐอื่นๆ และ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผ่านช่องทาง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และแบบประเมินฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะประกาศเมื่อ 19/03/2564 179 คน