โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าหนาด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าหนาด ตาบลเวียงห้าว
ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายประกาศเมื่อ 14/01/2564 121 คน