โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 14

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เรื่องง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 14 บ้านสารภี ตาบลดอยงาม
อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายประกาศเมื่อ 19/01/2564 103 คน