โครงการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้าแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 7

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้าแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย
ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายประกาศเมื่อ 16/03/2564 110 คน