โครงการ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเฮือด
ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายประกาศเมื่อ 03/02/2564 105 คน