ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือในสถานะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โทร. 053 185 629

ประชาสัมพันธ์จาก อบต.ดอยงาม

ในสถานะการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินการป้องกัน  ควบคุม  แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม  จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง "คณะทำงานป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะ

@ท่านใดมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือ ติดต่อได้ตามเบอร์ติดต่อของเจ้าหน้าที่ หรือโทร  053-185629 ค่ะประกาศเมื่อ 29/04/2564 212 คน