การจัดทำประมาณการฯ ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 นายพชกร หอมนาน นายช่างโยธาฯ พร้อมพนักงานกองช่าง ออกสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อจัดทำรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25้64 ซึ่งการจัดทำข้อบัญญัตินั้นบริบทของแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันออกไป ความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ก็ต่างกัน..แต่ทุกพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือ ให้ความสำคัญกับโครงการที่ได้รับเป็นอย่างดี