ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยงามรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์

นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ นายกอบต.ดอยงาม พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยงาม รับมอบ สื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะส่งมอบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิต่างๆ จากศูนย์ยุติธรรมต่อไป